< WRÓĆ

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rutkowski Hydraulika Sp. J. z siedzibą w Ełku, przy ul. Armii Krajowej 7B lok. U6, tel.: (87) 621-60-60, e-mail: biuro@rutkowskihydraulika.pl.

 1. W spółce Rutkowski Hydraulika Sp. J. z siedzibą w Ełku nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej przez Panią/ Pana umowy bądź wyrażonej zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej przez Panią/ Pana umowy bądź realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonej zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz przepisów prawa, a także przez okres niezbędny dla interesów prawnych Spółki, a w okresie dłuższym, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

 1. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będzie Rutkowski Hydraulika Sp. J., a także podmioty współpracujące z tą Spółką, czyli inne podmioty przetwarzające oraz inni administratorzy.

 1. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:

  1. prawo do informacji,

  2. prawo dostępu do danych osobowych,

  3. prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

  4. prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,

  5. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  6. prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,

  7. prawo do przenoszenia danych osobowych,

  8. prawo do sprzeciwu,

  9. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne.

 1. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy bądź realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonej zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Kontakt: Koordynator Bezpieczeństwa Informacji, telefon: 881 914 990, e-mail: koordynator@rutkowskidevelopment.pl